Term & Condition

การกระทำใด ๆ ซึ่งขัดต่อกฎหมายที่ถูกตรวจพบบนเว็บไซต์ของลูกค้า จะส่งผลให้เว็บไซต์นั้น ๆ ถูกระงับการให้บริการทันที โดยอ้างถึง พรบ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งถูกบัญญัติขึ้นภายใต้ราชอาณา จักรไทย รวมถึงที่เป็นสากล 

ข้อตกลงในการใช้บริการทั่วไป 

1. นโยบายทั่วไป 

ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น ให้บริการโฮสติ้ง รวมถึง Dedicated Server, VPS Server, และ บริการวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์, เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการชั่วคราว และ/หรือ ลบ แอ็คเคาท์ของผู้ใช้ออกจากเซิร์ฟเวอร์โดยไม่คืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น หากตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการมีการกระทำที่ขัดต่อข้อตกลง หรือกระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงด้านล่างนี้ ขณะที่แอ็คเคาท์ของผู้ใช้ถูกระงับการใช้งานชั่วคราว การคิดค่าบริการของผู้ใช้ยังคงดำเนินต่อไป ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบการกระทำใด ๆ ก็ตาม ที่เกิดขึ้นจากแอ็คเคาท์ของผู้ใช้เอง หรือถูกกระทำ โดยผู้ถือครองแอ็คเคาท์ของผู้ใช้ หากพบว่ามีการล่วงละเมิดต่อระบบรักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ (Dedicated Server), เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting), หรือ บริการวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Colocation) ผู้ถือครองแอ็คเคาท์จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ รวมถึงการส่งสแปมอีเมล์ (Spamming Mail) ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น ไม่มี นโยบายในการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากค่าเริ่มต้นของระบบปฎิบัติการ 

2. การชำระค่าบริการ 

ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าบริการให้ตรงตามกำหนดระยะเวลาที่แจ้งไว้ในการแจ้งค่าบริการ หากทางไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น ยังไม่ได้รับการชำระค่าบริการ หรือยังไม่มีการ ยืนยันค่าบริการจากผู้ใช้บริการ ภายใน 2 วัน นับจากวันครบกำหนด ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะทำการระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการชำระค่าบริการและการ ยืนยันการชำระค่าบริการ หากยังไม่มีการยืนยันการชำระค่าบริการจากผู้ใช้บริการหลังจากวันครบกำหนดชำระค่าบริการ 7 วัน ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะทำการลบ Hosting Account ของ ท่านออกจาก Server อย่างถาวร การชำระค่าบริการผิดพลาด รวมถึงการชำระค่าบริการซ้ำ หรือการชำระค่าบริการเกินจากยอดที่เรียกเก็บ ไม่สามารถถูกเรียกคืนได้ แต่ผู้ใช้บริการสามารถนำไป หักลบกับค่าบริการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยจะต้องเป็นค่าบริการของ account นั้น ๆ เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับ account อื่นได้ 

3. การยกเลิก Account 

เมื่อมีการยกเลิกการใช้งาน account (โดยการยกเลิกผ่านทาง client area) ใบแจ้งค่าบริการจะไม่ถูกจัดทำขึ้นอีกต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการ Hosting ของผู้ใช้ (รวมถึง ไฟล์ / ดาต้าเบส/ อีเมล์ ฯลฯ) จะถูกลบออกโดยถาวร ค่าบริการตามใบแจ้งที่ถูกชำระเข้ามาก่อนที่จะมีการยกเลิก account จะไม่สามารถถูกเรียกคืนได้ และไม่คำนึงถึงระยะเวลาระหว่างในการชำระ ค่าบริการตามใบแจ้งและการยกเลิก account ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือลบ account ของผู้ใช้บริการออกอย่างถาวร โดยไม่มีการเรียกคืนข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าด้วย เหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับบริการเว็บโฮสติ้ง, VPS, Dedicated Server และ Colocation ลูกค้าต้องแจ้งยกเลิกบริการล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 30 วัน ก่อนถึงรอบระยะเวลาการชำระค่าบริการครั้งใหม่ ทั้งนี้รวมถึงการขอลดหรือเพิ่มการใช้บริการใดๆ ก็ตาม โดยผู้ใช้ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง Support ก่อนถึงรอบค่าบริการใหม่ มิฉะนั้น ลูกค้าอาจต้องเสียค่าบริการสำหรับรอบค่า บริการถัดไป ลูกค้ามีหน้าที่ต้องสำรองข้อมูลต่าง ๆ ใน Server ด้วยตนเอง และไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะทำการลบข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าออก นับจากวันที่ครบกำหนดการใช้บริการ ในกรณีที่มีการยกเลิกและคืนเงินค่าบริการส่วนที่เหลือ ทาง บริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง จำกัด มีกำหนดระยะเวลาการคืนเงิน 30 วัน นับตั้งแต่วันยกเลิกใช้บริการ 

4. การย้ายโฮสต์ 

ทีมงานย้ายข้อมูลของเราจะให้ความช่วยเหลือในการย้ายข้อมูลของผู้ใช้บริการมาที่ Server ของเราอย่างเต็มความสามารถ อย่างไรก็แล้วแต่ การย้ายข้อมูลนี้เป็นเสมือนบริการเสริมให้กับผู้ใช้ บริการ ทางเราไม่สามารถรับประกันได้ถึงความเป็นไปได้ หรือระยะเวลาในการดำเนินการย้าย แต่ละผู้ให้บริการมีการตั้งค่า Server ที่แตกต่างกัน และรูปแบบการเก็บข้อมูลของบางโฮสติ้งอาจ ไม่เข้ากันหรือมีรูปแบบเฉพาะ ซึ่งจะทำให้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยต่อการย้ายข้อมูลบางอย่างหรือทั้งหมด ทั้งนี้ ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะพยายามสุดความสามารถในการดำเนินการ แต่ในบางกรณีเราอาจไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าได้ในการย้ายข้อมูลมาจากโฮสติ้งเก่า ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะทำการย้ายข้อมูลให้โดยไม่คิดค่าบริการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ใช้เริ่มใช้บริการ หากพ้นระยะเวลา 30 วันแล้ว ทางบริษัทจะมีการเรียกเก็บค่าบริการ โดยผู้ใช้สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอทราบราคาได้ 

5. ข้อมูลและเนื้อหา 

“เนื้อหา” ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงในส่วนของไฟล์ และดาต้าเบส ต้องเป็นไปตามนโยบายการให้บริการ “AUP” การไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลให้เกิดการระงับการให้บริการ และหากยังคงไม่มีการปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการใช้บริการ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ถูกระงับการให้บริการ Account ของผู้ใช้จะถูกลบออกจาก Server อย่างถาวร โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น การบริการทั้งหมดที่ถูก ให้โดย ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น เป็นบริการที่ถูกกฏหมายทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการตกลงที่จะป้องกันมิให้เกิดการใช้งานอย่างไม่ถูกกฎหมาย หรือก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อ Server ของ ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น การใช้บริการของเราเพื่อละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งต้องห้าม รวมไปถึงการคัดลอกดนตรี หนังสือ รูปภาพ รูปถ่าย หรือ งานที่มีลิขสิทธิ์อื่นใดที่ ไม่ได้รับอนุญาตด้วย การเสนอขายสินค้าปลอมแปลงจากสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า การประทุษร้ายล่วงละเมิดต่อลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การเข้าถึงเนื้อหาวัตถุที่ไม่ได้รับอนุญาต จะส่งผลให้มี การลบ account ของผู้ใช้งานออกทันที หากผู้ใช้พบว่าลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ใช้กำลังถูกล่วงละเมิด หรือปลอมแปลงดังข้างต้น กรุณาอีเมล์หาเราที่ support[at]hosting[dot] co.th พร้อมข้อมูลต่าง ๆ ถ้าเป็นปัญหาในเรื่องของใบอนุญาต เราอาจต้องการเอกสารเพิ่มเติม 

ตัวอย่างของสิ่งที่ไม่อนุญาตให้ใช้งานบน Shared Server และ Reseller Server 

Topsites
IRC Scripts/Bots
Nulled/Proxy Scripts/Anonymizers
Pirated Software/Warez
Image Hosting Scripts (similar to Photobucket or Tinypic)
AutoSurf/PTC/PTS/PPC sites
IP Scanners
Bruteforce Programs/Scripts/Applications
Mail Bombers/Spam Scripts
Banner-Ad services (commercial banner ad rotation)
File Dump/Mirror Scripts (similar to rapidshare)
Audio/Video Streaming (more than one or two streams)
Escrow/Bank Debentures
High-Yield Interest Programs (HYIP) or Related Sites
Investment Sites (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
Sale of any controlled substance without prior proof of appropriate permit(s)
Prime Banks Programs
Lottery Sites
MUDs/RPGs/PPBGs
Hateful/Racist/Harassment oriented sites
Hacker focused sites/archives/programs
Sites promoting illegal activities
Forums and/or websites that distribute or link to warez/pirated/illegal content
Bank Debentures/Bank Debenture Trading Programs
Fraudulent Sites (Including, but not limited to sites listed at aa419.org & escrow-fraud.com)
Mailer Pro/Commercial News Latter/Mailing Scripts or Program
Customers are also prohibited from running Bulk E-mailing, Unsolicited E-mailing, Newsgroup Spamming, Pornographic Content, Illegal Content, Copyright Infringement, Trademark Infringement, Warez, Cracks, and Software Serial Numbers, Audio or video streaming, Phishing, Fraud, Spam, Gambling, Arcade Gaming, FREE hosting Services, FREE download/upload services, Nulled Scripts, File Hosting, Proxy, Torrent-flux or similar, Rapid-leech or similar websites 

ตัวอย่างของสิ่งที่ไม่อนุญาตให้ใช้งานบน Dedicated Server 

IRCD (irc servers)
IRC Scripts/Bots
Nulled/Proxy Scripts/Anonymizers
Pirated Software/Warez
IP Scanners
Bruteforce Programs/Scripts/Applications
Mail Bombers/spam Scripts
Escrow
High-Yield Interest Programs (HYIP) or Related Sites
Investment Sites (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
Sale of any controlled substance without prior proof of appropriate permit(s)
Prime Banks Programs
Lottery Sites
Hateful/Racist/Harassment oriented sites
Hacker focused sites/archives/programs
Sites promoting illegal activities
Forums and/or websites that distribute or link to warez/pirated/illegal content
Bank Debentures/Bank Debenture Trading Programs
Fraudulent Sites (Including, but not limited to sites listed at aa419.org & escrow-fraud.com) Mailer Pro 

บริการต่าง ๆ ของ Thaihosting Communication Web Hosting Services รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบเน็ตเวิร์ค และอุปกรณ์ทางด้านเน็ตเวิร์ค เป็นการใช้งานที่ได้รับอนุญาตแล้ว ระบบอาจทำการตรวจสอบการใช้งานด้วยจุดประสงค์ด้านกฏหมาย รวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานได้รับอนุญาตเพื่อทำการจัดการระบบ ความสะดวกในการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับ อนุญาต และขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ในระหว่างการสังเกตุการณ์ ข้อมูลอาจจะถูกตรวจสอบ บันทึก คัดลอก หรือถูกใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดที่ได้รับอนุญาตแล้ว การใช้ งานระบบของไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่นเป็นความยินยอมที่จะให้มีการสังเกตุการณ์เพื่อจุดประสงค์เหล่านี้เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฎิเสธการให้บริการแก่เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาอื่นใดที่เป็นสิ่ง หยาบโลน ข่มขู่ ผิดกฏหมาย หรือล่วงละเมิดต่อข้อตกลงในการใช้บริการในทางใด อาจทำให้ account ของผู้ใช้ถูกระงับการใช้งาน หรือถูกลบออกจาก server โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วง หน้าหากไม่มีการตอบกลับอีเมล์แจ้งเรื่องการใช้งานอย่างไม่ถูกต้องจากเราภายใน 48 ชั่วโมง อาจส่งผลให้มีการระงับการใช้งานหรือสิ้นสุดการใช้งานอย่างถาวร เรื่องราวร้องเรียนทั้งหมดต้อง ถูกแจ้งผ่านทางอีเมล์หรือฝ่าย Support และมีการตอบรับภายใน 48 ชั่วโมง หากมีข้อสงสัยใด ๆ ในเรื่องของการยอมรับการให้บริการ กรุณาติดต่อเราที่ support[at]hosting[dot]co.th เรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เว็บไซต์ใดที่ตรวจสอบพบมีภาพอนาจารของเด็ก หรือมีลิ้งค์ไปสู่ภาพอนาจารของเด็ก จะถูกระงับการใช้งานทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับผู้ใช้บริการ Reseller : เราจะทำการระงับการให้บริการเว็บไซต์ที่มีการกระทำดังกล่าวเป็นการชั่วคราวก่อน และจะทำการแจ้งให้ทราบ เพื่อที่คุณอาจจะทำการลบ Account ดังกล่าวด้วย ตนเอง แต่เรายังคงมีการตรวจสอบอยู่ต่อไป หากยังพบว่ายังคงมีเว็บไซต์ที่มีการกระทำดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้ Reseller Account ของคุณ ทางไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะทำการลบ account ดังกล่าวนั้นออกทันที สำหรับผู้ใช้บริการโดยตรง : บริการที่ท่านใช้งานอยู่จะถูกระงับทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการล่วงละเมิดดังกล่าวจะถูกรายงานต่อหน่วยงานที่บังคับใช้กฏหมาย อย่างเหมาะสม เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่จะให้แน่ใจว่าสคริปต์ หรือ โปรแกรม ต่าง ๆ ที่นำมาติดตั้งภายใต้ account ของผู้ใช้มีความปลอดภัย และการอนุญาตให้เข้าถึงของ directories ถูกติดตั้งอย่างเหมาะสม หากเป็นไปได้ให้ตั้งค่าการอนุญาตให้เข้าถึงของ directories ทั้งหมดไว้เป็น 755 หรือ ให้มีข้อจำกัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อ การกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ Account ของผู้ใช้เอง

การกระทำใด ๆ ซึ่งขัดต่อกฎหมายที่ถูกตรวจพบบนเว็บไซต์ของลูกค้า จะส่งผลให้เว็บไซต์นั้น ๆ ถูกระงับการให้บริการทันที โดยอ้างถึง พรบ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งถูกบัญญัติขึ้นภายใต้ราชอาณา จักรไทย รวมถึงที่เป็นสากล 

ข้อตกลงในการใช้บริการทั่วไป 

1. นโยบายทั่วไป 

ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น ให้บริการโฮสติ้ง รวมถึง Dedicated Server, VPS Server, และ บริการวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์, เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการชั่วคราว และ/หรือ ลบ แอ็คเคาท์ของผู้ใช้ออกจากเซิร์ฟเวอร์โดยไม่คืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น หากตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการมีการกระทำที่ขัดต่อข้อตกลง หรือกระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงด้านล่างนี้ ขณะที่แอ็คเคาท์ของผู้ใช้ถูกระงับการใช้งานชั่วคราว การคิดค่าบริการของผู้ใช้ยังคงดำเนินต่อไป ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบการกระทำใด ๆ ก็ตาม ที่เกิดขึ้นจากแอ็คเคาท์ของผู้ใช้เอง หรือถูกกระทำ โดยผู้ถือครองแอ็คเคาท์ของผู้ใช้ หากพบว่ามีการล่วงละเมิดต่อระบบรักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ (Dedicated Server), เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting), หรือ บริการวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Colocation) ผู้ถือครองแอ็คเคาท์จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ รวมถึงการส่งสแปมอีเมล์ (Spamming Mail) ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น ไม่มี นโยบายในการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากค่าเริ่มต้นของระบบปฎิบัติการ 

2. การชำระค่าบริการ 

ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าบริการให้ตรงตามกำหนดระยะเวลาที่แจ้งไว้ในการแจ้งค่าบริการ หากทางไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น ยังไม่ได้รับการชำระค่าบริการ หรือยังไม่มีการ ยืนยันค่าบริการจากผู้ใช้บริการ ภายใน 2 วัน นับจากวันครบกำหนด ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะทำการระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการชำระค่าบริการและการ ยืนยันการชำระค่าบริการ หากยังไม่มีการยืนยันการชำระค่าบริการจากผู้ใช้บริการหลังจากวันครบกำหนดชำระค่าบริการ 7 วัน ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะทำการลบ Hosting Account ของ ท่านออกจาก Server อย่างถาวร การชำระค่าบริการผิดพลาด รวมถึงการชำระค่าบริการซ้ำ หรือการชำระค่าบริการเกินจากยอดที่เรียกเก็บ ไม่สามารถถูกเรียกคืนได้ แต่ผู้ใช้บริการสามารถนำไป หักลบกับค่าบริการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยจะต้องเป็นค่าบริการของ account นั้น ๆ เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับ account อื่นได้ 

3. การยกเลิก Account 

เมื่อมีการยกเลิกการใช้งาน account (โดยการยกเลิกผ่านทาง client area) ใบแจ้งค่าบริการจะไม่ถูกจัดทำขึ้นอีกต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการ Hosting ของผู้ใช้ (รวมถึง ไฟล์ / ดาต้าเบส/ อีเมล์ ฯลฯ) จะถูกลบออกโดยถาวร ค่าบริการตามใบแจ้งที่ถูกชำระเข้ามาก่อนที่จะมีการยกเลิก account จะไม่สามารถถูกเรียกคืนได้ และไม่คำนึงถึงระยะเวลาระหว่างในการชำระ ค่าบริการตามใบแจ้งและการยกเลิก account ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือลบ account ของผู้ใช้บริการออกอย่างถาวร โดยไม่มีการเรียกคืนข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าด้วย เหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับบริการเว็บโฮสติ้ง, VPS, Dedicated Server และ Colocation ลูกค้าต้องแจ้งยกเลิกบริการล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 30 วัน ก่อนถึงรอบระยะเวลาการชำระค่าบริการครั้งใหม่ ทั้งนี้รวมถึงการขอลดหรือเพิ่มการใช้บริการใดๆ ก็ตาม โดยผู้ใช้ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง Support ก่อนถึงรอบค่าบริการใหม่ มิฉะนั้น ลูกค้าอาจต้องเสียค่าบริการสำหรับรอบค่า บริการถัดไป ลูกค้ามีหน้าที่ต้องสำรองข้อมูลต่าง ๆ ใน Server ด้วยตนเอง และไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะทำการลบข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าออก นับจากวันที่ครบกำหนดการใช้บริการ ในกรณีที่มีการยกเลิกและคืนเงินค่าบริการส่วนที่เหลือ ทาง บริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง จำกัด มีกำหนดระยะเวลาการคืนเงิน 30 วัน นับตั้งแต่วันยกเลิกใช้บริการ 

4. การย้ายโฮสต์ 

ทีมงานย้ายข้อมูลของเราจะให้ความช่วยเหลือในการย้ายข้อมูลของผู้ใช้บริการมาที่ Server ของเราอย่างเต็มความสามารถ อย่างไรก็แล้วแต่ การย้ายข้อมูลนี้เป็นเสมือนบริการเสริมให้กับผู้ใช้ บริการ ทางเราไม่สามารถรับประกันได้ถึงความเป็นไปได้ หรือระยะเวลาในการดำเนินการย้าย แต่ละผู้ให้บริการมีการตั้งค่า Server ที่แตกต่างกัน และรูปแบบการเก็บข้อมูลของบางโฮสติ้งอาจ ไม่เข้ากันหรือมีรูปแบบเฉพาะ ซึ่งจะทำให้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยต่อการย้ายข้อมูลบางอย่างหรือทั้งหมด ทั้งนี้ ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะพยายามสุดความสามารถในการดำเนินการ แต่ในบางกรณีเราอาจไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าได้ในการย้ายข้อมูลมาจากโฮสติ้งเก่า ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะทำการย้ายข้อมูลให้โดยไม่คิดค่าบริการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ใช้เริ่มใช้บริการ หากพ้นระยะเวลา 30 วันแล้ว ทางบริษัทจะมีการเรียกเก็บค่าบริการ โดยผู้ใช้สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอทราบราคาได้ 

5. ข้อมูลและเนื้อหา 

“เนื้อหา” ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงในส่วนของไฟล์ และดาต้าเบส ต้องเป็นไปตามนโยบายการให้บริการ “AUP” การไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลให้เกิดการระงับการให้บริการ และหากยังคงไม่มีการปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการใช้บริการ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ถูกระงับการให้บริการ Account ของผู้ใช้จะถูกลบออกจาก Server อย่างถาวร โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น การบริการทั้งหมดที่ถูก ให้โดย ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น เป็นบริการที่ถูกกฏหมายทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการตกลงที่จะป้องกันมิให้เกิดการใช้งานอย่างไม่ถูกกฎหมาย หรือก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อ Server ของ ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น การใช้บริการของเราเพื่อละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งต้องห้าม รวมไปถึงการคัดลอกดนตรี หนังสือ รูปภาพ รูปถ่าย หรือ งานที่มีลิขสิทธิ์อื่นใดที่ ไม่ได้รับอนุญาตด้วย การเสนอขายสินค้าปลอมแปลงจากสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า การประทุษร้ายล่วงละเมิดต่อลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การเข้าถึงเนื้อหาวัตถุที่ไม่ได้รับอนุญาต จะส่งผลให้มี การลบ account ของผู้ใช้งานออกทันที หากผู้ใช้พบว่าลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ใช้กำลังถูกล่วงละเมิด หรือปลอมแปลงดังข้างต้น กรุณาอีเมล์หาเราที่ support[at]hosting[dot] co.th พร้อมข้อมูลต่าง ๆ ถ้าเป็นปัญหาในเรื่องของใบอนุญาต เราอาจต้องการเอกสารเพิ่มเติม 

ตัวอย่างของสิ่งที่ไม่อนุญาตให้ใช้งานบน Shared Server และ Reseller Server 

Topsites
IRC Scripts/Bots
Nulled/Proxy Scripts/Anonymizers
Pirated Software/Warez
Image Hosting Scripts (similar to Photobucket or Tinypic)
AutoSurf/PTC/PTS/PPC sites
IP Scanners
Bruteforce Programs/Scripts/Applications
Mail Bombers/Spam Scripts
Banner-Ad services (commercial banner ad rotation)
File Dump/Mirror Scripts (similar to rapidshare)
Audio/Video Streaming (more than one or two streams)
Escrow/Bank Debentures
High-Yield Interest Programs (HYIP) or Related Sites
Investment Sites (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
Sale of any controlled substance without prior proof of appropriate permit(s)
Prime Banks Programs
Lottery Sites
MUDs/RPGs/PPBGs
Hateful/Racist/Harassment oriented sites
Hacker focused sites/archives/programs
Sites promoting illegal activities
Forums and/or websites that distribute or link to warez/pirated/illegal content
Bank Debentures/Bank Debenture Trading Programs
Fraudulent Sites (Including, but not limited to sites listed at aa419.org & escrow-fraud.com)
Mailer Pro/Commercial News Latter/Mailing Scripts or Program
Customers are also prohibited from running Bulk E-mailing, Unsolicited E-mailing, Newsgroup Spamming, Pornographic Content, Illegal Content, Copyright Infringement, Trademark Infringement, Warez, Cracks, and Software Serial Numbers, Audio or video streaming, Phishing, Fraud, Spam, Gambling, Arcade Gaming, FREE hosting Services, FREE download/upload services, Nulled Scripts, File Hosting, Proxy, Torrent-flux or similar, Rapid-leech or similar websites 

ตัวอย่างของสิ่งที่ไม่อนุญาตให้ใช้งานบน Dedicated Server 

IRCD (irc servers)
IRC Scripts/Bots
Nulled/Proxy Scripts/Anonymizers
Pirated Software/Warez
IP Scanners
Bruteforce Programs/Scripts/Applications
Mail Bombers/spam Scripts
Escrow
High-Yield Interest Programs (HYIP) or Related Sites
Investment Sites (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
Sale of any controlled substance without prior proof of appropriate permit(s)
Prime Banks Programs
Lottery Sites
Hateful/Racist/Harassment oriented sites
Hacker focused sites/archives/programs
Sites promoting illegal activities
Forums and/or websites that distribute or link to warez/pirated/illegal content
Bank Debentures/Bank Debenture Trading Programs
Fraudulent Sites (Including, but not limited to sites listed at aa419.org & escrow-fraud.com) Mailer Pro 

บริการต่าง ๆ ของ Thaihosting Communication Web Hosting Services รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบเน็ตเวิร์ค และอุปกรณ์ทางด้านเน็ตเวิร์ค เป็นการใช้งานที่ได้รับอนุญาตแล้ว ระบบอาจทำการตรวจสอบการใช้งานด้วยจุดประสงค์ด้านกฏหมาย รวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานได้รับอนุญาตเพื่อทำการจัดการระบบ ความสะดวกในการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับ อนุญาต และขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ในระหว่างการสังเกตุการณ์ ข้อมูลอาจจะถูกตรวจสอบ บันทึก คัดลอก หรือถูกใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดที่ได้รับอนุญาตแล้ว การใช้ งานระบบของไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่นเป็นความยินยอมที่จะให้มีการสังเกตุการณ์เพื่อจุดประสงค์เหล่านี้เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฎิเสธการให้บริการแก่เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาอื่นใดที่เป็นสิ่ง หยาบโลน ข่มขู่ ผิดกฏหมาย หรือล่วงละเมิดต่อข้อตกลงในการใช้บริการในทางใด อาจทำให้ account ของผู้ใช้ถูกระงับการใช้งาน หรือถูกลบออกจาก server โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วง หน้าหากไม่มีการตอบกลับอีเมล์แจ้งเรื่องการใช้งานอย่างไม่ถูกต้องจากเราภายใน 48 ชั่วโมง อาจส่งผลให้มีการระงับการใช้งานหรือสิ้นสุดการใช้งานอย่างถาวร เรื่องราวร้องเรียนทั้งหมดต้อง ถูกแจ้งผ่านทางอีเมล์หรือฝ่าย Support และมีการตอบรับภายใน 48 ชั่วโมง หากมีข้อสงสัยใด ๆ ในเรื่องของการยอมรับการให้บริการ กรุณาติดต่อเราที่ support[at]hosting[dot]co.th เรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เว็บไซต์ใดที่ตรวจสอบพบมีภาพอนาจารของเด็ก หรือมีลิ้งค์ไปสู่ภาพอนาจารของเด็ก จะถูกระงับการใช้งานทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับผู้ใช้บริการ Reseller : เราจะทำการระงับการให้บริการเว็บไซต์ที่มีการกระทำดังกล่าวเป็นการชั่วคราวก่อน และจะทำการแจ้งให้ทราบ เพื่อที่คุณอาจจะทำการลบ Account ดังกล่าวด้วย ตนเอง แต่เรายังคงมีการตรวจสอบอยู่ต่อไป หากยังพบว่ายังคงมีเว็บไซต์ที่มีการกระทำดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้ Reseller Account ของคุณ ทางไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะทำการลบ account ดังกล่าวนั้นออกทันที สำหรับผู้ใช้บริการโดยตรง : บริการที่ท่านใช้งานอยู่จะถูกระงับทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการล่วงละเมิดดังกล่าวจะถูกรายงานต่อหน่วยงานที่บังคับใช้กฏหมาย อย่างเหมาะสม เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่จะให้แน่ใจว่าสคริปต์ หรือ โปรแกรม ต่าง ๆ ที่นำมาติดตั้งภายใต้ account ของผู้ใช้มีความปลอดภัย และการอนุญาตให้เข้าถึงของ directories ถูกติดตั้งอย่างเหมาะสม หากเป็นไปได้ให้ตั้งค่าการอนุญาตให้เข้าถึงของ directories ทั้งหมดไว้เป็น 755 หรือ ให้มีข้อจำกัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อ การกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ Account ของผู้ใช้เอง

การกระทำใด ๆ ซึ่งขัดต่อกฎหมายที่ถูกตรวจพบบนเว็บไซต์ของลูกค้า จะส่งผลให้เว็บไซต์นั้น ๆ ถูกระงับการให้บริการทันที โดยอ้างถึง พรบ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งถูกบัญญัติขึ้นภายใต้ราชอาณา จักรไทย รวมถึงที่เป็นสากล 

ข้อตกลงในการใช้บริการทั่วไป 

1. นโยบายทั่วไป 

ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น ให้บริการโฮสติ้ง รวมถึง Dedicated Server, VPS Server, และ บริการวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์, เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการชั่วคราว และ/หรือ ลบ แอ็คเคาท์ของผู้ใช้ออกจากเซิร์ฟเวอร์โดยไม่คืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น หากตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการมีการกระทำที่ขัดต่อข้อตกลง หรือกระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงด้านล่างนี้ ขณะที่แอ็คเคาท์ของผู้ใช้ถูกระงับการใช้งานชั่วคราว การคิดค่าบริการของผู้ใช้ยังคงดำเนินต่อไป ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบการกระทำใด ๆ ก็ตาม ที่เกิดขึ้นจากแอ็คเคาท์ของผู้ใช้เอง หรือถูกกระทำ โดยผู้ถือครองแอ็คเคาท์ของผู้ใช้ หากพบว่ามีการล่วงละเมิดต่อระบบรักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ (Dedicated Server), เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting), หรือ บริการวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Colocation) ผู้ถือครองแอ็คเคาท์จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ รวมถึงการส่งสแปมอีเมล์ (Spamming Mail) ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น ไม่มี นโยบายในการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากค่าเริ่มต้นของระบบปฎิบัติการ 

2. การชำระค่าบริการ 

ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าบริการให้ตรงตามกำหนดระยะเวลาที่แจ้งไว้ในการแจ้งค่าบริการ หากทางไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น ยังไม่ได้รับการชำระค่าบริการ หรือยังไม่มีการ ยืนยันค่าบริการจากผู้ใช้บริการ ภายใน 2 วัน นับจากวันครบกำหนด ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะทำการระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการชำระค่าบริการและการ ยืนยันการชำระค่าบริการ หากยังไม่มีการยืนยันการชำระค่าบริการจากผู้ใช้บริการหลังจากวันครบกำหนดชำระค่าบริการ 7 วัน ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะทำการลบ Hosting Account ของ ท่านออกจาก Server อย่างถาวร การชำระค่าบริการผิดพลาด รวมถึงการชำระค่าบริการซ้ำ หรือการชำระค่าบริการเกินจากยอดที่เรียกเก็บ ไม่สามารถถูกเรียกคืนได้ แต่ผู้ใช้บริการสามารถนำไป หักลบกับค่าบริการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยจะต้องเป็นค่าบริการของ account นั้น ๆ เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับ account อื่นได้ 

3. การยกเลิก Account 

เมื่อมีการยกเลิกการใช้งาน account (โดยการยกเลิกผ่านทาง client area) ใบแจ้งค่าบริการจะไม่ถูกจัดทำขึ้นอีกต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการ Hosting ของผู้ใช้ (รวมถึง ไฟล์ / ดาต้าเบส/ อีเมล์ ฯลฯ) จะถูกลบออกโดยถาวร ค่าบริการตามใบแจ้งที่ถูกชำระเข้ามาก่อนที่จะมีการยกเลิก account จะไม่สามารถถูกเรียกคืนได้ และไม่คำนึงถึงระยะเวลาระหว่างในการชำระ ค่าบริการตามใบแจ้งและการยกเลิก account ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือลบ account ของผู้ใช้บริการออกอย่างถาวร โดยไม่มีการเรียกคืนข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าด้วย เหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับบริการเว็บโฮสติ้ง, VPS, Dedicated Server และ Colocation ลูกค้าต้องแจ้งยกเลิกบริการล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 30 วัน ก่อนถึงรอบระยะเวลาการชำระค่าบริการครั้งใหม่ ทั้งนี้รวมถึงการขอลดหรือเพิ่มการใช้บริการใดๆ ก็ตาม โดยผู้ใช้ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง Support ก่อนถึงรอบค่าบริการใหม่ มิฉะนั้น ลูกค้าอาจต้องเสียค่าบริการสำหรับรอบค่า บริการถัดไป ลูกค้ามีหน้าที่ต้องสำรองข้อมูลต่าง ๆ ใน Server ด้วยตนเอง และไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะทำการลบข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าออก นับจากวันที่ครบกำหนดการใช้บริการ ในกรณีที่มีการยกเลิกและคืนเงินค่าบริการส่วนที่เหลือ ทาง บริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง จำกัด มีกำหนดระยะเวลาการคืนเงิน 30 วัน นับตั้งแต่วันยกเลิกใช้บริการ 

4. การย้ายโฮสต์ 

ทีมงานย้ายข้อมูลของเราจะให้ความช่วยเหลือในการย้ายข้อมูลของผู้ใช้บริการมาที่ Server ของเราอย่างเต็มความสามารถ อย่างไรก็แล้วแต่ การย้ายข้อมูลนี้เป็นเสมือนบริการเสริมให้กับผู้ใช้ บริการ ทางเราไม่สามารถรับประกันได้ถึงความเป็นไปได้ หรือระยะเวลาในการดำเนินการย้าย แต่ละผู้ให้บริการมีการตั้งค่า Server ที่แตกต่างกัน และรูปแบบการเก็บข้อมูลของบางโฮสติ้งอาจ ไม่เข้ากันหรือมีรูปแบบเฉพาะ ซึ่งจะทำให้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยต่อการย้ายข้อมูลบางอย่างหรือทั้งหมด ทั้งนี้ ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะพยายามสุดความสามารถในการดำเนินการ แต่ในบางกรณีเราอาจไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าได้ในการย้ายข้อมูลมาจากโฮสติ้งเก่า ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะทำการย้ายข้อมูลให้โดยไม่คิดค่าบริการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ใช้เริ่มใช้บริการ หากพ้นระยะเวลา 30 วันแล้ว ทางบริษัทจะมีการเรียกเก็บค่าบริการ โดยผู้ใช้สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอทราบราคาได้ 

5. ข้อมูลและเนื้อหา 

“เนื้อหา” ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงในส่วนของไฟล์ และดาต้าเบส ต้องเป็นไปตามนโยบายการให้บริการ “AUP” การไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลให้เกิดการระงับการให้บริการ และหากยังคงไม่มีการปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการใช้บริการ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ถูกระงับการให้บริการ Account ของผู้ใช้จะถูกลบออกจาก Server อย่างถาวร โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น การบริการทั้งหมดที่ถูก ให้โดย ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น เป็นบริการที่ถูกกฏหมายทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการตกลงที่จะป้องกันมิให้เกิดการใช้งานอย่างไม่ถูกกฎหมาย หรือก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อ Server ของ ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น การใช้บริการของเราเพื่อละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งต้องห้าม รวมไปถึงการคัดลอกดนตรี หนังสือ รูปภาพ รูปถ่าย หรือ งานที่มีลิขสิทธิ์อื่นใดที่ ไม่ได้รับอนุญาตด้วย การเสนอขายสินค้าปลอมแปลงจากสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า การประทุษร้ายล่วงละเมิดต่อลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การเข้าถึงเนื้อหาวัตถุที่ไม่ได้รับอนุญาต จะส่งผลให้มี การลบ account ของผู้ใช้งานออกทันที หากผู้ใช้พบว่าลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ใช้กำลังถูกล่วงละเมิด หรือปลอมแปลงดังข้างต้น กรุณาอีเมล์หาเราที่ support[at]hosting[dot] co.th พร้อมข้อมูลต่าง ๆ ถ้าเป็นปัญหาในเรื่องของใบอนุญาต เราอาจต้องการเอกสารเพิ่มเติม 

ตัวอย่างของสิ่งที่ไม่อนุญาตให้ใช้งานบน Shared Server และ Reseller Server 

Topsites
IRC Scripts/Bots
Nulled/Proxy Scripts/Anonymizers
Pirated Software/Warez
Image Hosting Scripts (similar to Photobucket or Tinypic)
AutoSurf/PTC/PTS/PPC sites
IP Scanners
Bruteforce Programs/Scripts/Applications
Mail Bombers/Spam Scripts
Banner-Ad services (commercial banner ad rotation)
File Dump/Mirror Scripts (similar to rapidshare)
Audio/Video Streaming (more than one or two streams)
Escrow/Bank Debentures
High-Yield Interest Programs (HYIP) or Related Sites
Investment Sites (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
Sale of any controlled substance without prior proof of appropriate permit(s)
Prime Banks Programs
Lottery Sites
MUDs/RPGs/PPBGs
Hateful/Racist/Harassment oriented sites
Hacker focused sites/archives/programs
Sites promoting illegal activities
Forums and/or websites that distribute or link to warez/pirated/illegal content
Bank Debentures/Bank Debenture Trading Programs
Fraudulent Sites (Including, but not limited to sites listed at aa419.org & escrow-fraud.com)
Mailer Pro/Commercial News Latter/Mailing Scripts or Program
Customers are also prohibited from running Bulk E-mailing, Unsolicited E-mailing, Newsgroup Spamming, Pornographic Content, Illegal Content, Copyright Infringement, Trademark Infringement, Warez, Cracks, and Software Serial Numbers, Audio or video streaming, Phishing, Fraud, Spam, Gambling, Arcade Gaming, FREE hosting Services, FREE download/upload services, Nulled Scripts, File Hosting, Proxy, Torrent-flux or similar, Rapid-leech or similar websites 

ตัวอย่างของสิ่งที่ไม่อนุญาตให้ใช้งานบน Dedicated Server 

IRCD (irc servers)
IRC Scripts/Bots
Nulled/Proxy Scripts/Anonymizers
Pirated Software/Warez
IP Scanners
Bruteforce Programs/Scripts/Applications
Mail Bombers/spam Scripts
Escrow
High-Yield Interest Programs (HYIP) or Related Sites
Investment Sites (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
Sale of any controlled substance without prior proof of appropriate permit(s)
Prime Banks Programs
Lottery Sites
Hateful/Racist/Harassment oriented sites
Hacker focused sites/archives/programs
Sites promoting illegal activities
Forums and/or websites that distribute or link to warez/pirated/illegal content
Bank Debentures/Bank Debenture Trading Programs
Fraudulent Sites (Including, but not limited to sites listed at aa419.org & escrow-fraud.com) Mailer Pro 

บริการต่าง ๆ ของ Thaihosting Communication Web Hosting Services รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบเน็ตเวิร์ค และอุปกรณ์ทางด้านเน็ตเวิร์ค เป็นการใช้งานที่ได้รับอนุญาตแล้ว ระบบอาจทำการตรวจสอบการใช้งานด้วยจุดประสงค์ด้านกฏหมาย รวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานได้รับอนุญาตเพื่อทำการจัดการระบบ ความสะดวกในการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับ อนุญาต และขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ในระหว่างการสังเกตุการณ์ ข้อมูลอาจจะถูกตรวจสอบ บันทึก คัดลอก หรือถูกใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดที่ได้รับอนุญาตแล้ว การใช้ งานระบบของไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่นเป็นความยินยอมที่จะให้มีการสังเกตุการณ์เพื่อจุดประสงค์เหล่านี้เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฎิเสธการให้บริการแก่เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาอื่นใดที่เป็นสิ่ง หยาบโลน ข่มขู่ ผิดกฏหมาย หรือล่วงละเมิดต่อข้อตกลงในการใช้บริการในทางใด อาจทำให้ account ของผู้ใช้ถูกระงับการใช้งาน หรือถูกลบออกจาก server โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วง หน้าหากไม่มีการตอบกลับอีเมล์แจ้งเรื่องการใช้งานอย่างไม่ถูกต้องจากเราภายใน 48 ชั่วโมง อาจส่งผลให้มีการระงับการใช้งานหรือสิ้นสุดการใช้งานอย่างถาวร เรื่องราวร้องเรียนทั้งหมดต้อง ถูกแจ้งผ่านทางอีเมล์หรือฝ่าย Support และมีการตอบรับภายใน 48 ชั่วโมง หากมีข้อสงสัยใด ๆ ในเรื่องของการยอมรับการให้บริการ กรุณาติดต่อเราที่ support[at]hosting[dot]co.th เรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เว็บไซต์ใดที่ตรวจสอบพบมีภาพอนาจารของเด็ก หรือมีลิ้งค์ไปสู่ภาพอนาจารของเด็ก จะถูกระงับการใช้งานทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับผู้ใช้บริการ Reseller : เราจะทำการระงับการให้บริการเว็บไซต์ที่มีการกระทำดังกล่าวเป็นการชั่วคราวก่อน และจะทำการแจ้งให้ทราบ เพื่อที่คุณอาจจะทำการลบ Account ดังกล่าวด้วย ตนเอง แต่เรายังคงมีการตรวจสอบอยู่ต่อไป หากยังพบว่ายังคงมีเว็บไซต์ที่มีการกระทำดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้ Reseller Account ของคุณ ทางไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะทำการลบ account ดังกล่าวนั้นออกทันที สำหรับผู้ใช้บริการโดยตรง : บริการที่ท่านใช้งานอยู่จะถูกระงับทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการล่วงละเมิดดังกล่าวจะถูกรายงานต่อหน่วยงานที่บังคับใช้กฏหมาย อย่างเหมาะสม เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่จะให้แน่ใจว่าสคริปต์ หรือ โปรแกรม ต่าง ๆ ที่นำมาติดตั้งภายใต้ account ของผู้ใช้มีความปลอดภัย และการอนุญาตให้เข้าถึงของ directories ถูกติดตั้งอย่างเหมาะสม หากเป็นไปได้ให้ตั้งค่าการอนุญาตให้เข้าถึงของ directories ทั้งหมดไว้เป็น 755 หรือ ให้มีข้อจำกัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อ การกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ Account ของผู้ใช้เอง

การกระทำใด ๆ ซึ่งขัดต่อกฎหมายที่ถูกตรวจพบบนเว็บไซต์ของลูกค้า จะส่งผลให้เว็บไซต์นั้น ๆ ถูกระงับการให้บริการทันที โดยอ้างถึง พรบ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งถูกบัญญัติขึ้นภายใต้ราชอาณา จักรไทย รวมถึงที่เป็นสากล 

ข้อตกลงในการใช้บริการทั่วไป 

1. นโยบายทั่วไป 

ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น ให้บริการโฮสติ้ง รวมถึง Dedicated Server, VPS Server, และ บริการวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์, เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการชั่วคราว และ/หรือ ลบ แอ็คเคาท์ของผู้ใช้ออกจากเซิร์ฟเวอร์โดยไม่คืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น หากตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการมีการกระทำที่ขัดต่อข้อตกลง หรือกระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงด้านล่างนี้ ขณะที่แอ็คเคาท์ของผู้ใช้ถูกระงับการใช้งานชั่วคราว การคิดค่าบริการของผู้ใช้ยังคงดำเนินต่อไป ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบการกระทำใด ๆ ก็ตาม ที่เกิดขึ้นจากแอ็คเคาท์ของผู้ใช้เอง หรือถูกกระทำ โดยผู้ถือครองแอ็คเคาท์ของผู้ใช้ หากพบว่ามีการล่วงละเมิดต่อระบบรักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ (Dedicated Server), เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting), หรือ บริการวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Colocation) ผู้ถือครองแอ็คเคาท์จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ รวมถึงการส่งสแปมอีเมล์ (Spamming Mail) ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น ไม่มี นโยบายในการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากค่าเริ่มต้นของระบบปฎิบัติการ 

2. การชำระค่าบริการ 

ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าบริการให้ตรงตามกำหนดระยะเวลาที่แจ้งไว้ในการแจ้งค่าบริการ หากทางไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น ยังไม่ได้รับการชำระค่าบริการ หรือยังไม่มีการ ยืนยันค่าบริการจากผู้ใช้บริการ ภายใน 2 วัน นับจากวันครบกำหนด ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะทำการระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการชำระค่าบริการและการ ยืนยันการชำระค่าบริการ หากยังไม่มีการยืนยันการชำระค่าบริการจากผู้ใช้บริการหลังจากวันครบกำหนดชำระค่าบริการ 7 วัน ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะทำการลบ Hosting Account ของ ท่านออกจาก Server อย่างถาวร การชำระค่าบริการผิดพลาด รวมถึงการชำระค่าบริการซ้ำ หรือการชำระค่าบริการเกินจากยอดที่เรียกเก็บ ไม่สามารถถูกเรียกคืนได้ แต่ผู้ใช้บริการสามารถนำไป หักลบกับค่าบริการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยจะต้องเป็นค่าบริการของ account นั้น ๆ เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับ account อื่นได้ 

3. การยกเลิก Account 

เมื่อมีการยกเลิกการใช้งาน account (โดยการยกเลิกผ่านทาง client area) ใบแจ้งค่าบริการจะไม่ถูกจัดทำขึ้นอีกต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการ Hosting ของผู้ใช้ (รวมถึง ไฟล์ / ดาต้าเบส/ อีเมล์ ฯลฯ) จะถูกลบออกโดยถาวร ค่าบริการตามใบแจ้งที่ถูกชำระเข้ามาก่อนที่จะมีการยกเลิก account จะไม่สามารถถูกเรียกคืนได้ และไม่คำนึงถึงระยะเวลาระหว่างในการชำระ ค่าบริการตามใบแจ้งและการยกเลิก account ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือลบ account ของผู้ใช้บริการออกอย่างถาวร โดยไม่มีการเรียกคืนข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าด้วย เหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับบริการเว็บโฮสติ้ง, VPS, Dedicated Server และ Colocation ลูกค้าต้องแจ้งยกเลิกบริการล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 30 วัน ก่อนถึงรอบระยะเวลาการชำระค่าบริการครั้งใหม่ ทั้งนี้รวมถึงการขอลดหรือเพิ่มการใช้บริการใดๆ ก็ตาม โดยผู้ใช้ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง Support ก่อนถึงรอบค่าบริการใหม่ มิฉะนั้น ลูกค้าอาจต้องเสียค่าบริการสำหรับรอบค่า บริการถัดไป ลูกค้ามีหน้าที่ต้องสำรองข้อมูลต่าง ๆ ใน Server ด้วยตนเอง และไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะทำการลบข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าออก นับจากวันที่ครบกำหนดการใช้บริการ ในกรณีที่มีการยกเลิกและคืนเงินค่าบริการส่วนที่เหลือ ทาง บริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง จำกัด มีกำหนดระยะเวลาการคืนเงิน 30 วัน นับตั้งแต่วันยกเลิกใช้บริการ 

4. การย้ายโฮสต์ 

ทีมงานย้ายข้อมูลของเราจะให้ความช่วยเหลือในการย้ายข้อมูลของผู้ใช้บริการมาที่ Server ของเราอย่างเต็มความสามารถ อย่างไรก็แล้วแต่ การย้ายข้อมูลนี้เป็นเสมือนบริการเสริมให้กับผู้ใช้ บริการ ทางเราไม่สามารถรับประกันได้ถึงความเป็นไปได้ หรือระยะเวลาในการดำเนินการย้าย แต่ละผู้ให้บริการมีการตั้งค่า Server ที่แตกต่างกัน และรูปแบบการเก็บข้อมูลของบางโฮสติ้งอาจ ไม่เข้ากันหรือมีรูปแบบเฉพาะ ซึ่งจะทำให้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยต่อการย้ายข้อมูลบางอย่างหรือทั้งหมด ทั้งนี้ ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะพยายามสุดความสามารถในการดำเนินการ แต่ในบางกรณีเราอาจไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าได้ในการย้ายข้อมูลมาจากโฮสติ้งเก่า ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะทำการย้ายข้อมูลให้โดยไม่คิดค่าบริการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ใช้เริ่มใช้บริการ หากพ้นระยะเวลา 30 วันแล้ว ทางบริษัทจะมีการเรียกเก็บค่าบริการ โดยผู้ใช้สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอทราบราคาได้ 

5. ข้อมูลและเนื้อหา 

“เนื้อหา” ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงในส่วนของไฟล์ และดาต้าเบส ต้องเป็นไปตามนโยบายการให้บริการ “AUP” การไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลให้เกิดการระงับการให้บริการ และหากยังคงไม่มีการปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการใช้บริการ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ถูกระงับการให้บริการ Account ของผู้ใช้จะถูกลบออกจาก Server อย่างถาวร โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น การบริการทั้งหมดที่ถูก ให้โดย ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น เป็นบริการที่ถูกกฏหมายทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการตกลงที่จะป้องกันมิให้เกิดการใช้งานอย่างไม่ถูกกฎหมาย หรือก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อ Server ของ ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น การใช้บริการของเราเพื่อละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งต้องห้าม รวมไปถึงการคัดลอกดนตรี หนังสือ รูปภาพ รูปถ่าย หรือ งานที่มีลิขสิทธิ์อื่นใดที่ ไม่ได้รับอนุญาตด้วย การเสนอขายสินค้าปลอมแปลงจากสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า การประทุษร้ายล่วงละเมิดต่อลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การเข้าถึงเนื้อหาวัตถุที่ไม่ได้รับอนุญาต จะส่งผลให้มี การลบ account ของผู้ใช้งานออกทันที หากผู้ใช้พบว่าลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ใช้กำลังถูกล่วงละเมิด หรือปลอมแปลงดังข้างต้น กรุณาอีเมล์หาเราที่ support[at]hosting[dot] co.th พร้อมข้อมูลต่าง ๆ ถ้าเป็นปัญหาในเรื่องของใบอนุญาต เราอาจต้องการเอกสารเพิ่มเติม 

ตัวอย่างของสิ่งที่ไม่อนุญาตให้ใช้งานบน Shared Server และ Reseller Server 

Topsites
IRC Scripts/Bots
Nulled/Proxy Scripts/Anonymizers
Pirated Software/Warez
Image Hosting Scripts (similar to Photobucket or Tinypic)
AutoSurf/PTC/PTS/PPC sites
IP Scanners
Bruteforce Programs/Scripts/Applications
Mail Bombers/Spam Scripts
Banner-Ad services (commercial banner ad rotation)
File Dump/Mirror Scripts (similar to rapidshare)
Audio/Video Streaming (more than one or two streams)
Escrow/Bank Debentures
High-Yield Interest Programs (HYIP) or Related Sites
Investment Sites (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
Sale of any controlled substance without prior proof of appropriate permit(s)
Prime Banks Programs
Lottery Sites
MUDs/RPGs/PPBGs
Hateful/Racist/Harassment oriented sites
Hacker focused sites/archives/programs
Sites promoting illegal activities
Forums and/or websites that distribute or link to warez/pirated/illegal content
Bank Debentures/Bank Debenture Trading Programs
Fraudulent Sites (Including, but not limited to sites listed at aa419.org & escrow-fraud.com)
Mailer Pro/Commercial News Latter/Mailing Scripts or Program
Customers are also prohibited from running Bulk E-mailing, Unsolicited E-mailing, Newsgroup Spamming, Pornographic Content, Illegal Content, Copyright Infringement, Trademark Infringement, Warez, Cracks, and Software Serial Numbers, Audio or video streaming, Phishing, Fraud, Spam, Gambling, Arcade Gaming, FREE hosting Services, FREE download/upload services, Nulled Scripts, File Hosting, Proxy, Torrent-flux or similar, Rapid-leech or similar websites 

ตัวอย่างของสิ่งที่ไม่อนุญาตให้ใช้งานบน Dedicated Server 

IRCD (irc servers)
IRC Scripts/Bots
Nulled/Proxy Scripts/Anonymizers
Pirated Software/Warez
IP Scanners
Bruteforce Programs/Scripts/Applications
Mail Bombers/spam Scripts
Escrow
High-Yield Interest Programs (HYIP) or Related Sites
Investment Sites (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
Sale of any controlled substance without prior proof of appropriate permit(s)
Prime Banks Programs
Lottery Sites
Hateful/Racist/Harassment oriented sites
Hacker focused sites/archives/programs
Sites promoting illegal activities
Forums and/or websites that distribute or link to warez/pirated/illegal content
Bank Debentures/Bank Debenture Trading Programs
Fraudulent Sites (Including, but not limited to sites listed at aa419.org & escrow-fraud.com) Mailer Pro 

บริการต่าง ๆ ของ Thaihosting Communication Web Hosting Services รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบเน็ตเวิร์ค และอุปกรณ์ทางด้านเน็ตเวิร์ค เป็นการใช้งานที่ได้รับอนุญาตแล้ว ระบบอาจทำการตรวจสอบการใช้งานด้วยจุดประสงค์ด้านกฏหมาย รวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานได้รับอนุญาตเพื่อทำการจัดการระบบ ความสะดวกในการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับ อนุญาต และขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ในระหว่างการสังเกตุการณ์ ข้อมูลอาจจะถูกตรวจสอบ บันทึก คัดลอก หรือถูกใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดที่ได้รับอนุญาตแล้ว การใช้ งานระบบของไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่นเป็นความยินยอมที่จะให้มีการสังเกตุการณ์เพื่อจุดประสงค์เหล่านี้เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฎิเสธการให้บริการแก่เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาอื่นใดที่เป็นสิ่ง หยาบโลน ข่มขู่ ผิดกฏหมาย หรือล่วงละเมิดต่อข้อตกลงในการใช้บริการในทางใด อาจทำให้ account ของผู้ใช้ถูกระงับการใช้งาน หรือถูกลบออกจาก server โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วง หน้าหากไม่มีการตอบกลับอีเมล์แจ้งเรื่องการใช้งานอย่างไม่ถูกต้องจากเราภายใน 48 ชั่วโมง อาจส่งผลให้มีการระงับการใช้งานหรือสิ้นสุดการใช้งานอย่างถาวร เรื่องราวร้องเรียนทั้งหมดต้อง ถูกแจ้งผ่านทางอีเมล์หรือฝ่าย Support และมีการตอบรับภายใน 48 ชั่วโมง หากมีข้อสงสัยใด ๆ ในเรื่องของการยอมรับการให้บริการ กรุณาติดต่อเราที่ support[at]hosting[dot]co.th เรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เว็บไซต์ใดที่ตรวจสอบพบมีภาพอนาจารของเด็ก หรือมีลิ้งค์ไปสู่ภาพอนาจารของเด็ก จะถูกระงับการใช้งานทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับผู้ใช้บริการ Reseller : เราจะทำการระงับการให้บริการเว็บไซต์ที่มีการกระทำดังกล่าวเป็นการชั่วคราวก่อน และจะทำการแจ้งให้ทราบ เพื่อที่คุณอาจจะทำการลบ Account ดังกล่าวด้วย ตนเอง แต่เรายังคงมีการตรวจสอบอยู่ต่อไป หากยังพบว่ายังคงมีเว็บไซต์ที่มีการกระทำดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้ Reseller Account ของคุณ ทางไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะทำการลบ account ดังกล่าวนั้นออกทันที สำหรับผู้ใช้บริการโดยตรง : บริการที่ท่านใช้งานอยู่จะถูกระงับทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการล่วงละเมิดดังกล่าวจะถูกรายงานต่อหน่วยงานที่บังคับใช้กฏหมาย อย่างเหมาะสม เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่จะให้แน่ใจว่าสคริปต์ หรือ โปรแกรม ต่าง ๆ ที่นำมาติดตั้งภายใต้ account ของผู้ใช้มีความปลอดภัย และการอนุญาตให้เข้าถึงของ directories ถูกติดตั้งอย่างเหมาะสม หากเป็นไปได้ให้ตั้งค่าการอนุญาตให้เข้าถึงของ directories ทั้งหมดไว้เป็น 755 หรือ ให้มีข้อจำกัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อ การกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ Account ของผู้ใช้เอง