เลือกภาษา

Eng ไทย

Hotel Management

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับผู้ที่สนใจในสายอาชีพที่น่าตื่นเต้นของโลก แห่งการบริการ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้คือ การทําให้ผู้เรียน มีพื้นฐานที่ดีด้านการโรงแรมการท่องเที่ยว และการจัดการอีเว้นท์ ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรพื้นฐานนี้ผู้เรียนจะมีความพร้อมในการศึกษา ต่อในระดับปริญญาตรีและหลักสูตรนี้ยังเหมาะสําหรับผู้เรียนที่ ต้องการเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

ปี 3 ปริญญาตรีเกียรตินิยม
in International Hotel and Tourism Management

22 สัปดาห์ 

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน สำหรับความต้องการของผู้บริหารระดับสูง และช่วยให้สามารถวัดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสองสาขาวิชา (การโรงแรมและการ ท่องเที่ยว) หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงกลยุทธ์ขององค์กรและวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และเพื่อให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขนึ้ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ ตั้งใจจะทำงานในสายอาชีพอุตสาหกรรมการบริการ และต้องการความก้าวหน้าในสายอาชีพดังกล่าว

คุณสมบัติ 

- ประกาศนียบัตรขั้นสูง IMI หรือเทียบเท่า
- ประสบการณ์ในการทำงาน / การฝึกงาน 6 เดือน
- ความสามารถทางภาษาอังกฤษ: 5.5 IELTS หรือเทียบเท่า

Apply Now
ปี 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
in International Hotel and Tourism Management

22 สัปดาห์ 

ประกาศนียบัตรหลักสูตรระดับอุดมศึกษา จะช่วยให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในการบริการระดับสูงในอุตสาหกรรมการบริการ เน้นการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว การพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน การจัดการอีเว้นท์ และการศึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม ฝึกให้ผู้เรียนทำงานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการบริหารจัดการที่ สำคัญ เป็นหลักสูตรที่จะช่วยเตรียมความพร้อม สำหรับการฝึกงานที่มีคุณภาพในสวิตเซอร์แลนด์หรือในต่างประเทศ

คุณสมบัติ 

- ประกาศนียบัตร IMI หรือประกาศนียบัตรที่เทียบเท่า
- ความสามารถทางภาษาอังกฤษ: 5.5 IELTS หรือเทียบเท่าbr />

Apply Now
ปี 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
in International Hotel and Tourism Management

22 สัปดาห์ 

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นจากทักษะพื้นฐานและความรู้ที่ได้รับในระดับการรับรอง วัตถุประสงค์ของอนุปริญญาคือ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติงานของผู้เรียน ในอุตสาหกรรมการบริการ สร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้กับผู้เรียนในด้านการดำเนินงานในอุตสาหกรรมการบริการ ที่จำเป็นสำหรับในการพิจารณารับเข้าทำงาน

คุณสมบัติ 

- อายุ 18 ปี
- ใบรับรอง IMI / โรงเรียนมัธยม / I.B. / A Levels หรือเทียบเท่า
- ความสามารถทางภาษาอังกฤษ: 5.0 IELTS หรือเทียบเท่า

Apply Now
Foundation Programme Certificate
in International Hotel and Tourism Management

22 สัปดาห์ 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในสายอาชีพที่น่าตื่นเต้นของโลกแห่งการบริการ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้คือ การทำให้ผู้เรียนมีพื้นฐานที่ดีด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว และการจัด การอีเว้นท์ ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรพื้นฐานนี้ ผู้เรียนจะมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และหลักสูตรนี้ยังเหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติ 

- อายุ 17 ปี
- ใบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ระดับ GCSE O/A
- ระดับภาษาอังกฤษที่เหมาะสม (การทดสอบภาษาอังกฤษแบบต่างๆ)

Apply Now
Testimonials
 • รายละเอียดเพิ่มเติม
  “IMI has prepared me to succeed during my internship.”
  from Netherlands

  graduated in 2015

  At IMI I am studying what I enjoy doing the most: Hospitality. One of the many things I have learned is how to provide my guests with an excellent service. IMI has prepared me to succeed during my internship....

 • รายละเอียดเพิ่มเติม
  ““IMI has prepared me to succeed during my internship.””
  from Thailand

  graduated in 2019

  At IMI I am studying what I enjoy doing the most: Hospitality. One of the many things I have learned is how to provide my guests with an excellent service. IMI has prepared me to succeed during my internship....